اجاره بخاری گازی انرژی مدل ۶۴۰۱۳۹۷-۹-۲۶ ۱۷:۰۷:۵۴ +۰۰:۰۰

جهت اجاره بخاری با شماره  روی کلمه اجاره بخار کلیک کنید و بخاری مورد نظر خود را انتخاب کنید و اجاره کنید  یا با شماره های زیر در ارتباط باشید.

اجاره بخاری هرمی و قارچی

اجاره بخاری گازی کارگاهی و اجاره بخاری انرژی بر اساس یکی از طرح های شرکت معتبر آمریکا که از نوع هیتر های گازی صنعتی تجاری با مشعل اتمسفریک می باشد ، طراحی و ساخته شده است. محصول اجاره بخاری مطابق استاندارد بین المللی BS-EN621 در سال ۱۳۸۷ موفق به اخذ گواهی CE گردید که اولین هیتر گازی دارای این گواهی در کشور می باشد.
اجاره بخاری گازی ۶۴۰انرژِی برای گرمایش فضاهای تجاری اجاره بخاری فضای باز مانند: اجارهگاه ، مراکز خرید، نمایشگاه ، سالن های بزرگ ، بانک ها، کارخانه ، کارگاه، مذهبی، مسجد ، حسینیه، رفاهی، پایانه مسافری ، فرودگاه، آموزشی، کتابخانه، سالن اجتماعات، سالن غذا خوری ،سالن انتظار درمانگاه و بیمارستان، همینطور اماکن ورزشی مورد استفاده قرار می گیرد.
مشعل:
اجاره بخاری انرژِی از نوع اتمسفریک و شعله آبی سوز می باشد که مخلوط گاز و هوا را به صورت کنترل شده به سر اجاره بخاری مشعل هدایت کرده و حرارت لازم تولید می گرد. مشعل نیز دارای پوشش نسوز مقاوم تا دمای ۵۵۰ درجه سانتیگراد می باشد.

اجاره بخاری جت فن

اجاره بخاری جت فن

شیر کنترل گاز:
شیر برقی در اجاره بخاری انرژی برای کنترل جریان و فشار گاز ورودی به مشعل و پیلوت می باشد که می تواند با فرمان ترموستات محیطی یا فرمان کنترل حدی و ترموکوپلی عمل نماید. این شیر گاز دارای استاندارد EN-126 می باشد.
فن کنترل:
فن کنترل در اجاره بخاری انرژِی یک ترموستات کنترل کننده عملکرد فن می باشد که با تاخیر در کارکرد فن هنگام روشن شدن از اجاره بخاری وزش باد سرد جلوگیری کرده و همینطور هنگام خاموش شدن ، فن تا سرد شدن مبدل حرارتی و انتقال کامل حرارت به کار خود ادامه می دهد.
فضای قابل گرمایش در اجاره بخاری ۶۴۰انرژِی۵۰۰ الی ۸۰۰ متر مکعب است. بنابراین به سادگی می توانید به تقسیم متوسط این مقدار حدود ۶۰۰ بر ارتفاع محل مورد استفاده مساحت مناسب را محاسبه کنید.
سرد و گرم بودن لوله هاي اجاره بخاري انرژِی به چه عواملي بستگي دارد؟

گرم بودن لوله اجاره بخاری انرژِی به معناي خروج مناسب اجاره بخاری محصولات احتراق است ولي وقتي لوله اجاره بخاری انرژِی سرد است، نشان دهنده اين است كه گازهاي احتراق از دودكش خارج نمي شوند و داخل وسيله گازسوز اجاره بخاری باقي مانده اند و بالطبع پس از آن وارد فضاي اتاق مي شوند. سرد بودن دودكش در اجاره بخاری هشداري است كه نشان مي دهد دودكش ساختمان مسدود شده است.
در اســـتاندارد اجاره بخاری انرژِی گازسوز، نصب ODS يا سنسور حرارتي روي آن اجباري بوده كه اخيراً در كميته اي نصب هر دو از ابتداي سال ۱۳۹۱ اجاره بخاری اجباري مي شود.
ODS وسيله اي است كه كمبود اكسيژن در محيط را احساس كرده و به محض پائين آمدن درصداكسيژن در محيط، بخاري را خاموش مي كند.
سنسور حرارتي وسيله اي است كه دما را احساس مي كند و به محض اين كه دودكش مسدود شود يا مكش محصولات احتراق به خوبي انجام نشود و بالطبع دماي اجاره بخاري انرژِی بالارفته با احساس كردن اين دمانسبت به قطع شعله اجاره بخاري اقدام مي كند.
رنگ شعله هاي وسايل گاز سوز به چه عواملي بستگي دارد؟

اجاره بخاری انرژی بزرگ

وقتي گاز به طور كامل بسوزد، رنگ شعله آبي مي شود. براي سوختن كامل گاز اجاره بخاری ، نياز به اكسيژن كافي است. هر متر مكعب گاز، هنگام سوختن به حدود ۱۰ متر مكعب هوا نياز دارد و هرچه در اجاره بخاری رنگ شعله آبي تر باشد، نشان دهنده رسيدن هواي كافي به سوخت است. در وسايل گازسوز، رنگ شعله زرد به معناي احتراق ناقص گاز است. ناخالصي در گاز مصرفي و خروج ناقص محصولات احتراقي و مكش نامناسب دودكش نيز عوامل زردسوزي شعله به شمار مي روند.
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اجاره ﺑﺨﺎری انرژِی ﻃﻮري ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ و ﺷﻮد ﻛﻪ داراي دوام و اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮده ﺑﺮاﺑﺮ درﻛﺞ ﺷﺪن، ﺧﻤﻴﺪﮔﻲ، ﺗﺎب ﺧﻮردﮔﻲ و ﺳﺎﻳ ﺑﺎﺷﺪ ﺮ ﻧﻮاﻗﺺ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﻘﺎوم .ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﻳﻦ ﺿﺨﺎﻣﺖ ورق ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اجاره بخاری در ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺪﻧﻪ آن ﻣﺤﺪودﻳﺖوﻳﮋهاي داﺷﺖ .ﺧﻮاﻫﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺰﺋﻴﻦ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﺮ ﻛﺎري ﺑﺨﺎري ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﺗﻮﺳﻂ رﻧﮓ ﻫﺎ و ﻫﺎ و ﻣﻮاد زد زﻧﮓ ﭘﻮﺷﺶ داده ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ . ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺴﻴﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺮﻣﺎي ﻣﻲ اﺣﺘﺮاق ﺷﻮ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮﻧﺪ وﻟﻲ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺪ. ﻳﻜﻲ از روش ﻫﺎي اﻓﺰاﻳﺶﺑﺎزده ﮔﺮﻣﺎی اجاره ﺑﺨﺎري ساده ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاﻧﻌ اجاره بخاری ﻲ ﻣﺴﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﮔﺎزﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ و ﺑﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺧﺮوج ﮔﺎزﻫﺎ از ﻣﺪت اﺳﺖ ﻫﺎ ﭘﻴﺶ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده . به ﻃﻮري ﻣﺪل ﻛﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اجاره ﺑﺨﺎری ازﺷﻜﻞ ﻫﺎي ﺳﺎده اﻳﻦ ﻣﻮاﻧﻊ در داﺧﻞ ﻛﻮره اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
اجاره بخاری گازي كه برايگرم كردن منزل از طريق جابه جا كردن هواي گرم طراحي شده است شامل قسمتهاي مختلفي است.
مشعل: قسمتي كه اختلاط كامل هوا و سوخت در آن انجام شده و شعله احتراقي در سطح خروجي آن تشكيل ميشود.
سطوح كاري: قسمتهايي از اجاره بخاري كه به دليل طراحي آن دماي بالاتري دارند. سطوح ديگر كه در حين استفادة عادي
اجاره بخاري ارزان  با دست تماس پيدا ميكنند، مثلاً اجاره بخاری سطوح نزديك به شيرهاي كنترل دماي پايينتري خواهند داشت.
سطوح مانع: سطوحي كه در اجاره بخاری تعبيه ميشود تا جهت و اندازه سرعت جريان هوا و يا مخلوط اوليه و يا گازهاي حاصل از احتراق را تغيير دهند.
كلاهك تعديل جريان خروجي : مانعي كه دراجاره بخاری مسير تخليه محصولات احتراق قرار گرفته و از تاثير شديد جريان مكش دودكش بر شعله احتراقي جلوگيري كرده و همچنين اثر منفي جريان هواي معكوس دودكش بر ثبات شعله مشعل و احتراق آن را به كمترين مقدار ميرساند.
ساختمان اجاره بخاري طوري ساخته ميشودكه داراي دوام و استحكام كافي بوده و در برابر كج شدن، خميدگي، تاب خوردگي
و ساير نواقص احتمالي مقاوم باشد. بنابراين اجاره بخاری ضخامت ورق مورد استفاده در ساخت بدنه آن محدوديت ويژهاي خواهد داشت.
همچنين به جهت تزئين و افزايش عمر كاري بخاري معمولا سطوح مختلف آن توسط پوششها و رنگها و مواد زد زنگ
پوشش داده ميشوند. همه اين عوامل باعث افزايش مقاومت اجاره بخاری مسير انتقال گرماي احتراق ميشوند ولي اجتناب ناپذيرند.
يكي از روشهاي افزايش بازده گرمايي اجاره بخاری، استفاده از موانعي در مسير جريان گازهاي خروجي و به تاخير انداختن
خروج گازها از مدتها پيش مطرح بوده است. به طوري كه مدلهاي مختلف اجاره بخاری از شكلهاي ساده اين موانع در داخل كوره
استفاده ميكنند. از طرفي نصب همين اجاره بخاری موانع از طريق افزايش افت فشار مسير باعث كاهش بازده احتراق و افزايش توليد مواد آلاینده می شود.